Vyhotovenie bezpečnostného projektu

Projekt ochrany objektu (fyzická ochrana, EZS a iné komponenty) je neodmysliteľnou súčasťou dokumentácie dôveryhodného bezpečnostného systému. Vychádza predovšetkým z analýzy bezpečnostných rizík a prijatého variantu bezpečnostnej koncepcie. Hlavným cieľom tvorby projektu je rozhodnutie, akým spôsobom zabezpečiť ochranu objektu (fyzická ochrana, elektronické zabezpečenie), rozsahu použitia technických prostriedkov a ostatných komponentov v závislosti na požadovanom stupni bezpečnosti.

Komplexnosť navrhovaných opatrení je možné chápať v rovine legislatívnej (zákony, predpisy, postupy), organizačnej (používatelia),logickej (programové vybavenie), fyzickej (strážna služba, technika, priestory, médiá). Bezpečnostné opatrenia nielen navrhneme, ale aj implementujeme a overíme ich účinnosť.

Bezpečnostné projekty sa skladajú z nasledovných krokov:

 • analýza
  hodnôt, strategických osí, aktív; analýza hrozieb, následkov realizácie hrozieb; analýza slabín; analýza požadovanej úrovne bezpečnosti; analýza reálneho stavu bezpečnosti
 • architektúra
  vypracovanie zámeru, vypracovanie bezpečnostnej politiky, vypracovanie bezpečnostného projektu
 • implementácia
  implementácia navrhnutých opatrení, zaškolenie používateľov a správcov, overenie funkčnosti implementovaných opatrení
 • spravovanie
  pravidelné testovanie bezpečnosti, audity, penetračné testy; pravidelná aktualizácia bezpečnostných opatrení; administrácia bezpečnosti - výkon bezpečnostne relevantných činností týkajúcich sa správy prístupových práv, ochrany atď.