Strážna služba

Ochrana majetku a osôb prostredníctvom strážnej hliadkovej služby.

  1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
  2. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  3. ochrana osoby
  4. ochrana majetku a osoby pri preprave
  5. ochrana prepravy majetku a osoby
  6. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
  7. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému"
  8. vypracúvanie plánu ochrany
  9. monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste

Vykonávaná skúsenými a odborne spôsobilými zamestnancami našej spoločnosti na základe licencie na Strážnu službu vydanú KRPZ v Banskej Bystrici pod číslom PS 001003.