Organizácia odbornej prípravy

Odborná príprava je organizovaná podľa vyhlášky v rozsahu 78 vyučovacích hodín pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu S a v rozsahu 100 vyučovacích hodín pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu P vo dvoch formách:

  • intenzívnej
    rozdelená na 8 po sebe nasledujúcich dní po 10 vyučovacích hodín denne pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu S a 10 po sebe nasledujúcich dní po 10 vyučovacích hodín denne pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu P
  • víkendovej
    rozdelená na 4 víkendy po 10 vyučovacích hodín denne pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu S a 5 víkendov po 10 vyučovacích hodín denne pri odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti typu P.

Vyučovacia hodina trvá 45 minút s 5 minútovou prestávkou medzi dvomi vyučovacími hodinami, resp. dve vyučovacie hodiny môžu byť spojené s 15 minútovou prestávkou pred ďalšou vyučovacou hodinou. Prestávka na obed je 45 minút.

Odborná príprava je vykonávaná v skupine s počtom najviac 30 účastníkov, okrem odbornej prípravy z poskytovania prvej pomoci, ktorá je vykonávaná v skupine s počtom najviac 15 účastníkov.

Začiatok odbornej prípravy je denne o 08:00 h a koniec o 17:00 h.

Pred začatím odbornej prípravy je prihlásená osoba oboznámená s termínom konania odbornej prípravy a zákonom stanovenými podmienkami pre prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti.

Pri začatí odbornej prípravy, po zaplatení poplatku, resp. predložení dokladu o zaplatení poplatku za odbornú prípravu, je prihlásenej osobe vydaný záznamník a prebehne oboznámenie s organizáciou odbornej prípravy.

Po ukončení odbornej prípravy je absolventovi vydané osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy a po zaplatení správneho poplatku, resp. predložení dokladu o zaplatení správneho poplatku za podanie prihlášky, dokladu a čestného vyhlásenia preukazujúceho bezúhonnosť a spoľahlivosť, je absolvent prihlásený na skúšku odbornej spôsobilosti.

Odborná príprava a poradenstvo | Koncepcia odbornej prípravy - úvod | Školiace zariadenie | Organizácia odbornej prípravy