Koncepcia odbornej prípravy - úvod

Keďže zákon č. 473/2005 Z. z., o súkromnej bezpečnosti, síce ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie akreditácie, avšak nevydáva jej vzor, predkladáme „Koncepciu odbornej prípravy " v nasledovnej úprave a znení.

Koncepcia odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti typu S a typu P vychádza z právneho rámca stanoveného zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (ďalej len „zákon") a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona (ďalej len „vyhláška").

Hlavným cieľom odbornej prípravy je poskytnúť absolventom teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre úspešné vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti príslušného typu a výkon bezpečnostnej praxe v súkromných bezpečnostných službách.

Cieľovou skupinou sú osoby spĺňajúce podmienky stanovené zákonom, ktoré majú záujem absolvovať odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti typu S alebo typu P.

Odborná príprava a poradenstvo | Koncepcia odbornej prípravy - úvod | Školiace zariadenie | Organizácia odbornej prípravy