Detektívna služba

Pátranie a získavanie údajov.

  1. hľadanie osoby
  2. hľadanie majetku
  3. získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  4. získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  5. získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
  6. získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Vykonávaná skúsenými a odborne spôsobilými zamestnancami na základe licencie na Detektívnu službu vydanú KRPZ v Banskej Bystrici pod číslom PD 000279.