Analýza bezpečnostných rizík

Cieľom analýzy rizík je:

 • identifikovať a ohodnotiť riziká, ktorým sú, alebo môžu byť, chránené záujmy vystavené
 • odhadnúť negatívne dopady (veľkosť ujmy), ktoré môžu vzniknúť pri neoprávnenom zásahu voči chráneným záujmom (napr. manipulácii s utajovanými skutočnosťami)
 • identifikovať rozsah potrebných ochranných opatrení na zaistenie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti

Analýza rizík je nástroj manažmentu rizík, napomáhajúci aj pri rozhodovaní o veľkosti rizík, ktoré je subjekt ochotný akceptovať, alebo ktoré sa nedajú reálne eliminovať.

 • ohodnotenie zraniteľnosti

Predmetom analýzy bezpečnostného prostredia vo vzťahu ku konkrétnemu objektu a chránenému priestoru môžu byť informácie o:

 • charakteristikách okolia objektu, ktoré môžu mať vplyv na systém ochrany objektu
 • charakteristikách objektu, jeho štruktúre, existujúcom stave ochrany
 • sociálnych kriminogénných faktoroch, a to ako vonkajších, tak aj vo vzťahu k vlastným zamestnancom
 • kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľoch kriminality v posudzovanom prostredí a jeho okolí
 • dislokácia policajno-bezpečnostných orgánov (PZ, SBS), možnosť ich zapojenia do ochrany objektu (hliadkovanie, nepravidelné kontroly, pripojenie na PCO a pod.)
 • možnosti využitia zásahových jednotiek pri ochrane objektu, predovšetkým s ohľadom na čas zásahu
 • prírodných podmienkach v danom prostredí, o početnosti, rozsahu a závažnosti živelných pohrôm, ktoré by mohli ohroziť objekt a chránený priestor
 • stabilných i mobilných zdrojoch priemyselných havárií v danom prostredí, ktoré by mohli ohroziť objekt a chránený priestor